Betingelser

På denne side kan du læse betingelser for de enkelte skoler gældende for sæsonen 24/25:

Musikskolen

Udformet af Musikskolebestyrelsen

1. Indmeldelse
 1. Musikskolen er primært for børn og unge fra 0-24 år, der bor eller er skolesøgende i Høje-Taastrup Kommune (man må ikke være fyldt 25 år inden 31/12-24).
 2. Voksne (fra 25 år) kan dog optages indenfor enkelte instrumentområder efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse. Musikskolegebyret er ca. 25 % højere end for elever fra 0-25 år.
 3. Indmeldelse sker ved online tilmelding via Høje-Taastrup Musikskoles tilmelding. Frist for tilmelding, så man kan komme med i første omgang af skemalægningen, er 7. juni 2024.
 4. Nuværende elever, og elever på venteliste, bliver automatisk gentilmeldt den nye sæson, når tilmeldingen åbner. For sent indkomne tilmeldinger kan medføre, at undervisningen ikke kan imødekommes. Ved optagelse på Musikskolen hæfter man økonomisk for 1. rate (hold øje med e-boks for opkrævning).
 5. Meddelelse om optagelse i Musikskolen med angivelse af undervisningstid og -sted udsendes fra omkring 1. juli og løbende.
2. Udmeldelse
 1. Udmeldelse kan KUN ske ved skriftlig henvendelse (eller pr. mail til musikskolen@htk.dk) til Musikskolen. Mundtlig udmeldelse til læreren er ikke gyldig udmeldelse.
 2. Udmeldelse kan ske til udløb af en rate.
 3. Musikskolen skal have modtaget udmeldelsen inden betalingsfristen for ny rate, ellers hæfter man for den nye rate.
3. Sæsonlængde
 1. Sæson for instrumental- og vokalundervisning løber over 35 undervisningsuger på én sæson.
 2. Sæson for Musikstart løber over 30 undervisningsuger på én sæson.
4. Betaling
 1. Elevbetaling opkræves enkeltvis, rate for rate ved udsendelse opkrævning. Opkrævningerne udsendes til e-boks af kommunens opkrævningsafdeling og kører via PBS.
 2. Når systemet er opsat med de nye opkrævninger for den kommende sæson, kan man logge ind som værge og se sæsonens opkrævninger (IKKE indbetalinger) med relevante beløb på elevens intra.
 3. Instrumental-undervisning vil være fordelt over 10 rater.
 4. Musikstart er fordelt over 8 rater.
 5. Korsang opkræves i én rate.
 6. Gebyr skal betales, hvis forfaldsdato ikke overholdes.
 7. Hvis der ikke betales efter rykkeren, sendes fordringen til SKAT.
 8. Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra optagelse i ny sæson.
5. Sygdom / Forsømmelser
 1. Afbud til undervisningen skal altid meddeles direkte til musiklæreren (i nødstilfælde til Musikskolens kontor). Enkelte timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Ved længere tids dokumenteret sygdom kan dog opnås nedsættelse af musikskolegebyret. I tilfælde af musiklærerens sygdom/fravær vil undervisningen blive aflyst.
 2. I visse tilfælde søges undervisningen erstattet på et senere tidspunkt – eventuelt i forbindelse med ekstraprøver og koncerter. Musikskolens bestyrelse afgør i slutningen af sæsonen om aflysning af undervisning har været af et sådant omfang, at der skal tilbagebetales noget af den fulde betaling.
6. Besked om aflysning af undervisning
 1. Musikskolen eller læreren selv giver besked til de berørte elever. Afbud sendes som hovedregel pr. sms, hvorfor det er meget vigtigt, at Musikskolen har et korrekte mobilnumre, e-mails m.m..
 2. Det er derfor vigtigt, at elever og forældre holder Musikskolen orienteret om eventuelle ændringer herom.
7. Udelukkelse
 1. Manglende betaling vil i sidste ende føre til udelukkelse fra undervisningen.
 2. Hvis en elev grundet gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Billedskolen sig ret til, efter orientering af forældrene, at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.
8. Søskenderabat
 1. Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen, ydes der søskenderabat: Der betales fuld pris for det dyreste barn, og der ydes rabat på 50% for øvrige søskende.
 2. Søskenderabat beregnes pr. automatik til søskende med samme betaler og boende på samme adresse.
9. Flerfags-rabat
 1. Ønsker en elev flere instrumentalfag vil prisen for 2. og efterfølgende instrumentalfag være 50 % af den fulde pris.
10. Noder
 1. Noder m.m., der bruges i instrumentalundervisningen, betales af eleven. Nodekøb og andet tilføjes altid en (kommende) opkrævning.
11. Venteliste
 1. Hvis Musikskolen modtager et større antal tilmeldinger, end der er plads til, vil Musikskolebestyrelsen afgøre efter hvilke kriterier optagelsen skal finde sted.
12. Undervisningen
 1. Undervisningen gives på forskellige niveauer i en kombination af fællesfag/ sammenspilstimer, fleksible instrument-færdighedstimer, projekter, koncerter m.m.
 2. I visse uger vil det faste skema være opbrudt og tiden brugt i forbindelse med projekter og koncerter.
13. Mødepligt
 1. For at sikre elevens musikalske udvikling, og da undervisningen og koncerter foregår i et forpligtende fællesskab, er der mødepligt til aktiviteterne på Musikskolen.
14. Øvning
 1. For at få udbytte af undervisningen er det påkrævet med øvning hjemme.
 2. Hvis dit barn har specielle behov er det vigtigt, at Musikskolen er informeret.
15. Instrumenter
 1. Musikskolen har et begrænset antal instrumenter til udlån til skolens elever. Det gælder hovedsagligt inden for accordeon, stryger- og blæsergruppen.
 2. Der opkræves et gebyr, der skal være med til at dække vedligeholdelse af instrumenterne. Ved tilmelding har man samtidig godkendt lånevilkårene.
 3. Køb af instrumenter: Til elever på guitar, slagtøj, blokfløjte og klaver/ keyboard kan skolen ikke tilbyde noget lån af instrument, og derfor må eleverne anskaffe sig et selv. Vi hjælper dog gerne med råd og vejledning ved køb eller leje. Det er en fordel, at eleverne kan komme til at eje deres instrument. Det anbefales, at rådføre sig med én af Musikskolens lærere inden køb af instrument.

Billedskolen

1. Tilmelding
 1. Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen. Eventuel udmelding skal ske til Billedskolens kontor inden holdstart i august for 1. rate samt senest den 15. december for 2. rate. Ved for sen udmelding hæfter man for raten og manglende betaling vil medføre et rykkergebyr.
 2. Nuværende elever, og elever på venteliste, bliver automatisk gentilmeldt den nye sæson. Er tilmeldingen fremme inden 7. juni kan nuværende elever forvente optagelse på deres nuværende hold. Der gives desværre ikke pladsgaranti, hvis eleven ønsker at flytte hold.
2. Udmeldelse
 1. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til Billedskolens kontor. Dette skal ske rettidigt, da man ellers hæfter for raten. Skolens undervisere kan ikke modtage udmeldelser.
3. Udelukkelse
 1. Manglende betaling vil i sidste ende føre til udelukkelse fra undervisningen.
 2. Hvis en elev grundet gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Billedskolen sig ret til, efter orientering af forældrene, at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.
4. Sygdom
 1. Er eleven syg, bedes I give besked direkte til holdets lærer. I tilfælde af lærerens sygdom erstattes timerne så vidt muligt på et senere tidspunkt.

Dramaskolen

1. Tilmelding
 1. Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen. Eventuel udmelding skal ske til Dramaskolens kontor inden holdstart i august for 1. rate samt senest den 15. december for 2. rate. Ved for sen udmelding hæfter man for raten og manglende betaling vil medføre et rykkergebyr.
 2. Nuværende elever, og elever på venteliste, bliver automatisk gentilmeldt den nye sæson. Er tilmeldingen fremme inden 7. juni kan nuværende elever forvente optagelse på deres nuværende hold. Der gives desværre ikke pladsgaranti, hvis eleven ønsker at flytte hold.
2. Udmeldelse
 1. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til Dramaskolens kontor. Dette skal ske rettidigt, da man ellers hæfter for raten. Skolens undervisere kan ikke modtage udmeldelser.
3. Udelukkelse
 1. Manglende betaling vil i sidste ende føre til udelukkelse fra undervisningen.
 2. Hvis en elev grundet gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Dramaskolen sig ret til, efter orientering af forældrene, at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.
4. Sygdom
 1. Er eleven syg, bedes I give besked direkte til holdets lærer. I tilfælde af lærerens sygdom erstattes timerne så vidt muligt på et senere tidspunkt.